Mangan JSC - MMC Trang chủ Tin tức Sản phẩm Thư viện ảnh Liên hệ
Ngày:25/9/2018
Dịch vụ
Báo cáo tài chính
Download bản cáo bạch
Khách hàng - Đối tác
Thư giản
TIỆN ÍCH
Tìm kiếm:
Liên kết nhanh:
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thống kê
Lượt truy cập:
982072
Số người Online:
1
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đi hi đng c đông

   Đi hi đng C đông là cơ quan quyn lc cao nht ca Công ty. Đi hi đng C đông quyết đnh t chc li và gii th Công ty, quyết đnh đnh hướng phát trin ca Công ty, b nhim, min nhim thành viên Hi đng Qun tr, thành viên Ban Kim soát.

Hi đng qun tr

   Là cơ quan qun lý cao nht ca Công ty, có toàn quyn nhân danh Công ty đ quyết đnh mi vn đ liên quan đến mc đích, quyn li ca Công ty, tr nhng vn đ thuc thm quyn ca Đi hi đng c đông. HĐQT có trách nhim giám sát Giám đc điu hành và nhng người qun lý khác. Quyn và nghĩa v ca HĐQT do Lut pháp và điu l Công ty, các quy chế ni b ca Công ty và Ngh quyết ĐHĐCĐ quy đnh. Hin nay HĐQT ca Công ty có 05 thành viên bao gm 01 Ch tch HĐQT và 04 thành viên HĐQT. Cơ cu Hi đng Qun tr hin ti như sau:

Ông Phm Như Tâm                         Ch tch Hi đng qun tr

Ông Nguyn Đình Lân                       Phó Ch tch HĐQT kiêm Giám đc Công ty

Ông Bùi Văn Minh                              y viên HĐQT

Ông Đinh Quang Tun                      y viên HĐQT kiêm Phó giám đc Công ty

Ông Nguyn Trng Tuyên                y viên HĐQT

Ban Giám đc

   Ban giám đc ca Công ty bao gm Giám đc và Phó giám đc ph trách k thut. Giám đc là người điu hành và có quyn quyết đnh cao nht v tt c các vn đ liên quan đến hot đng hàng ngày ca Công ty và chu trách nhim trước Hi đng qun tr v vic thc hin các quyn và nhim v được giao.  Phó Giám đc là người giúp vic cho Giám đc và chu trách nhim trước Giám đc v phn vic được phân công, ch đng gii quyết nhng công vic đã được Giám đc u quyn và phân công theo đúng chế đ chính sách ca Nhà nước và Điu l ca Công ty. Cơ cu Ban giám đc hin ti như sau:

Ông Nguyn Đình Lân                     Giám đc

Ông Đinh Quang Tun                    Phó Giám đc

Ban kim soát

   Là cơ quan trc thuc Đi hi đng c đông, do Đi hi đng c đông bu ra.  Ban Kim soát có nhim v kim tra tính hp lý, hp pháp trong điu hành hot đng kinh doanh, báo cáo tài chính ca Công ty.  Ban kim soát hot đng đc lp vi Hi đng qun tr và Ban Giám đc. Cơ cu Ban kim soát hin nay bao gm:

Bà Lê Th Thanh                                 Trưởng Ban kim soát

Ông Thân Văn Quế                            Thành viên Ban kim soát

Bà Trn Th Nga                                 Thành viên Ban kim soát

 Phòng Kế toán

   Phòng kế toán có chc năng báo cáo cho ban Giám đc v tình hình tài chính, tình hình sn xut kinh doanh ca Công ty; thc hin vai trò tham mưu cho Giám đc v công tác hot đng tài chính ca Công ty; theo dõi, kim tra và lp báo cáo v tình hình s dng vn đu tư xây dng cơ bn; giám sát hoch toán kế toán ni b ca các phân xưởng, hch toán chi phí ca tng đi tượng theo chế đ kế toán hin hành; lp báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo chế đ báo cáo tài chính hin hành; lp kế hoch thu, chi, theo dõi các khon phi thu, phi tr.

Phòng Tổ chức Hành chính 

   Phòng Tổ chức hành chính có chc năng  qun lý h sơ lao đng, chế đ lương, khen thưởng, chế đ k lut, đào to, lp kế hoch tin lương và các chế đ BHXH, BHYT; qun lý cơ s vt cht ca Công ty, thu mua văn phòng phm, gi gìn môi trường, v sinh trong khuôn viên Công ty, đm bo công tác an toàn trong lao đng, phòng cháy, cha cháy.

Phòng K thut – Kế hoch

   Phòng kỹ thuật có chc năng kim tra cht lượng sn phm, thường xuyên ci tiến thiết b, hoàn thin quy trình công ngh sn xut, nghiên cu phát trin sn phm mi, t chc hướng dn an toàn lao đng và t chc thi nâng bc tay ngh cho công nhân và lp kế hoch sn xut kinh doanh, công tác thương mi...Có nhim v qun lý, sa cha, bo dưỡng, cung ng vt tư, h thng máy móc thiết b, dây truyn tuyến qung, công tác đu tư mi ca Công ty. Và có chc năng thc hin thăm dò, kho sát đa cht, nâng cp và tìm kiếm m mi đ xác đnh chi tiết tr lượng qung ca các m cn khai thác. Vic thăm dò ca phòng được din ra liên tc trên đa bàn trong và ngoài tnh.

Gửi bài viết cho bạn bè      In bài này
TIÊU ĐIỂM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LOGO QUẢNG CÁO
DESIGNED BY TOPSOFT